Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WEAR LEIDEN

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”, zijn ongeacht enig andersluidend beding in enig van afnemer of derde afkomstig document van welke datum ook, toepasselijk op alle offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten, leveringen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten van, respectievelijk met WeAr Leiden.
 2. Eventuele door de afnemer gehanteerde inkoopvoorwaarden zullen slechts dan van toepassing zijn, indien en voor zover WeAr Leiden, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, uitdrukkelijk en schriftelijk met zodanige toepasselijkheid heeft ingestemd.
 3. Door het verstrekken van een opdracht aan WeAr Leiden verklaart de afnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle offertes en opgaven van voorraden, in welke vorm ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.
 2. Alle ten behoeve van een bestelling of offerte verstrekte afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documenten, blijven eigendom van WeAr Leiden. Het is de afnemer ten strengste verboden deze aan derden of aan concurrerende firma’s te overhandigen of te tonen aan derden zonder schriftelijke toestemming van WeAr Leiden. Op tentoonstellingen mogen door WeAr Leiden geïmporteerde goederen zonder schriftelijke toestemming niet worden geëxposeerd.
 3. WeAr Leiden is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in de door haar gehanteerde prijslijst, de offerte, factuur of enig ander document of ten aanzien van haar webshop per e-mail door te voeren. De afnemer kan aan de door WeAr Leiden ter beschikking gestelde afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documenten geen rechten ontlenen ten opzichte van WeAr Leiden. De aan de afnemer te leveren zaken kunnen van de afbeeldingen, monsters, tekeningen of ander documenten afwijken. WeAr Leiden is gerechtigd op ieder moment een vergissing, omissie, fout en dergelijke in de verkoopdocumenten, offerte, prijslijst, factuur of enig ander document binnen een termijn van acht dagen te corrigeren. De afnemer kan aan de onjuiste vermelding geen rechten ontlenen.

Artikel 3 Orders

 1. Een opdracht tot levering van goederen of tot het verrichten van diensten is voor WeAr Leiden slechts bindend, indien deze schriftelijk door WeAr Leiden aan de afnemer is bevestigd.
 2. Indien de afnemer niet binnen acht dagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk bezwaren tegen de inhoud daarvan kenbaar heeft gemaakt bij WeAr Leiden, wordt de afnemer geacht onvoorwaardelijk met de orderbevestiging akkoord te zijn gegaan.
 3. Orders op aflading worden steeds geacht door WeAr Leiden te zijn geaccepteerd en bevestigd onder het voorbehoud van acceptatie door de toeleveranciers van WeAr Leiden in het land van herkomst.
 4. Het minimum orderbedrag is € 9,95.
 5. Werknemers of vertegenwoordigers van WeAr Leiden zijn niet bevoegd enige bindende uitspraken te doen omtrent door WeAr Leiden geleverde of te leveren goederen, tenzij deze uitspraken door de directie van WeAr Leiden schriftelijk zijn bevestigd. Door het aangaan van de overeenkomst bevestigt de afnemer dat hij zich op zulke niet schriftelijk bevestigde uitspraken niet zal beroepen.
 6. Overeenkomsten kunnen namens WeAr Leiden slechts worden gesloten door de directie van WeAr Leiden. Ook is WeAr Leiden niet gebonden aan toezeggingen en andere afspraken gedaan door haar werknemers, dan wel door derden.

Artikel 4 Levering

 1. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk door WeAr Leiden in acht worden genomen.
 2. Overschrijding van leveringsdata of -termijnen door welke oorzaak dan ook geeft de afnemer nimmer het recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.
 3. De levering geschiedt af magazijn WeAr Leiden, respectievelijk losplaats bij aanvoer uit het buitenland, zodat alle goederen, ook die welke franco worden aangeleverd, reizen voor risico van de afnemer.
 4. Leveringen boven € 200,- netto geschieden franco huis bij afname per zending, tenzij anders is overeengekomen, als vrachtgoed zending.
 5. Mocht afnemer de bestelling als express zending willen ontvangen, dan brengt WeAr Leiden hiervoor een toeslag van ad € 5,- in rekening.
 6. Indien de levering in gedeelten dient te geschieden, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd, waarop deze voorwaarden afzonderlijk van toepassing zijn.
 7. Aan afnemers, die zelf goederen aan de magazijnen van WeAr Leiden afhalen, worden geen vrachtkosten vergoed.
 8. Indien op verzoek van een afnemer het transport plaatsvindt op een andere dan de voor WeAr Leiden gebruikelijke wijze, dan zijn de extra vracht-, opslag- en overslagkosten welke hieruit kunnen ontstaan voor rekening van de afnemer.

Artikel 5 Eigendomsoverdracht

 1. Tot aan de algehele voldoening van de door de afnemer aan WeAr Leiden verschuldigde betalingen – daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele toeslagen, renten en kosten – behoudt WeAr Leiden de eigendom van alle door haar geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen haar toekomt, zonder enige uitzondering.
 2. In gevallen als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden zal WeAr Leiden gerechtigd zijn om de goederen, ten aanzien waarvan het eigendom is behouden, terstond terug te nemen en deze onder zich te houden totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens haar heeft voldaan (met inbegrip van de betaling van renten, kosten en schaden), of om de goederen op welke wijze ook aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengsten in mindering zullen worden gebracht op het totaal door de afnemer aan WeAr Leiden verschuldigde bedrag.
 3. Zolang het eigendom van de goederen niet op de afnemer is overgegaan, kan de afnemer de goederen niet verpanden of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen. Slechts in het geval dat de afnemer handelt in de uitoefening van zijn normale beroep of bedrijf is de afnemer gerechtigd de goederen weder te verkopen, te verwerken of te gebruiken voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.
 4. Tot het moment dat het eigendom over zal gaan op de afnemer zijn de goederen voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 6 Nakoming en ontbinding

 1. In geval de afnemer in gebreke is met de nakoming van een of meerdere van zijn verplichtingen -waaronder begrepen de gevallen waarin de afnemer in staat van faillissement is verklaard, of het geval waarin hij zijn eigen faillissement, dan wel surséance van betaling, dan wel de toepasselijkheid van de schuldsanering heeft aangevraagd, dan wel dat het bedrijf van de afnemer wordt geliquideerd of dat op andere wijze zijn handelsactiviteiten zijn gestaakt – heeft WeAr Leiden het recht de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren of de eigen nakoming op te schorten, zonder uit dien hoofde jegens de afnemer aansprakelijk te zijn voor welke vergoeding dan ook en zonder dat zulks afbreuk kan doen aan de overige rechten die WeAr Leiden ter zake mocht hebben.
 2. In de sub 1 omschreven gevallen is elke vordering die WeAr Leiden ten laste van de afnemer heeft, ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 7 Prijzen

 1. De prijzen van de goederen zullen zijn de prijzen die zijn vastgelegd in de verkoopovereenkomst of in de orderbevestiging van WeAr Leiden, of – bij gebreke van zodanige vaststelling – de prijzen die door WeAr Leiden worden toegepast op het moment van de levering.
 2. De prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande kostprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, accijnzen, vrachtkosten etc. In geval van verhoging van een der genoemde factoren waaronder begrepen verhogingen en toeslagen die aan WeAr Leiden door toeleveranciers of fabrikant in rekening worden gebracht, is WeAr Leiden gerechtigd de inmiddels overeengekomen prijzen dienovereenkomstig schriftelijk te wijzigen.

Artikel 8 Betalingen

 1. De betaling voor de goederen c.q. diensten dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen de daarvoor op de betreffende factuur genoemde datum, of – indien geen datum is genoemd – binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De afnemer zal nimmer gerechtigd zijn zijn betalingen op te schorten.
 2. Als plaats van betaling geldt Leiden
 3. Indien het door de afnemer die handelt in de uitoefening van zijn beroep op bedrijf verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn is bijgeschreven op de rekening van WeAr Leiden, zal deze afnemer van rechtswege in verzuim zijn zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment dat de afnemer die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is voornoemde afnemer met ingang van de vervaldatum van de gestelde termijn een rente verschuldigd van 0,5% per periode van veertien dagen, of een gedeelte daarvan. Indien de wettelijke rente meer mocht bedragen dan 0,5% per veertien dagen, treedt de wettelijke rente daarvan in plaats . Alle overige rechten van WeAr Leiden uit wanprestatie van afnemer voortvloeiende blijven onverminderd van kracht. Alle invorderingskosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – zijn voor rekening van de afnemer. De afnemer die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is aan buitengerechtelijke incassokosten 15% over het achterstallig bedrag verschuldigd met een minimum van € 115,-.
 4. De afnemer die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is vanaf het moment dat deze in verzuim is buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente aan WeAr Leiden verschuldigd – welke buitengerechtelijke kosten gelijk zijn aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten – indien de afnemer die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning alsnog aan WeAr Leiden het verschuldigde heeft voldaan.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen zullen eerst in mindering strekken van de verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en ten slotte van de betreffende nog openstaande factuur.

Artikel 9 Verpakking

1.De goederen worden in een door WeAr Leiden te bepalen verpakking geleverd. Tenzij anders is overeengekomen zijn de verpakkingskosten in de prijs begrepen. De verpakking wordt in geen geval door WeAr Leiden teruggenomen.

 1. Het aannemen door de posterijen, spoorwegen, bodes of andere vervoerders zonder aantekening op vrachtbrief of reçu geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was op het moment van verzending.

Artikel 10 Reclames

 1. Reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis van WeAr Leiden te worden gebracht.
 2. Reclames wegens manco dienen eveneens 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis van WeAr Leiden te worden gebracht. Reclames wegens uiterlijk waarneembare beschadiging moeten door de afnemer op het ontvangstbewijs worden aangetekend.
 3. Het indienen van reclame ontheft de afnemer niet van zijn verplichting te betalen overeenkomstig de factuur.
 4. Indien de reclame gegrond is, zal WeAr Leiden zulks te harer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na teruglevering van de oorspronkelijk geleverde goederen. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is WeAr Leiden nimmer gehouden.
 5. Ten aanzien van de reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd.

Artikel 11 Garanties

 1. De garantieverplichting van WeAr Leiden houdt in dat zij de gebreken aan de geleverde goederen zo spoedig mogelijk voor eigen rekening herstelt, dan wel vervangt, zulks ter beoordeling van WeAr Leiden, mits de afnemer aantoont dat de gebreken zijn opgetreden binnen 8 dagen na levering of geheel of ten dele het gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie.
 2. Ter zake van de levering van goederen welke onder een fabrieksgarantie vallen, neemt WeAr Leiden tegenover haar afnemer slechts die garantieverplichting op zich welke haar eigen fabrikant tegenover WeAr Leiden op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden.
 3. Goederen in de vorm van stickers welke door de klant zelf geplakt worden, vallen ten alle tijden buiten de garatie. De aanschaf berust ten volle op eigen verantwoordelijkheid en dient deskundig gemonteerd te worden.
 4. Reparatiewerkzaamheden worden door WeAr Leiden naar beste weten en kunnen verricht; de deugdelijkheid daarvan wordt uitsluitend door WeAr Leiden beoordeeld en WeAr Leiden is indien de reparatie niet deugdelijk is verricht slechts gehouden tot een verbeterde prestatie.
 5. Verdere garanties kunnen slechts op WeAr Leiden rusten indien daarvan blijkt uit een door WeAr Leiden afgegeven schriftelijke verklaring.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van WeAr Leiden ter zake van een overeenkomst is beperkt tot de garantieverplichtingen.
 2. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van schade, welke voor de afnemer of voor derden mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. daden of nalatigheid van personen in dienst van WeAr Leiden ter zake van werkzaamheden buiten de werkplaatsen verricht; b. schendingen van octrooi en licenties van derden door gebruik van gegevens, welke aan WeAr Leiden door of vanwege de afnemer voor de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt; c. fouten of verzuimen welke WeAr Leiden bij de uitvoering van de opdracht mocht begaan, of van eventuele niet nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer, of van gebreken aan de geleverde goederen.
 3. De afnemer is gehouden WeAr Leiden te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, welke door WeAr Leiden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van de vordering van derden op WeAr Leiden ter zake van de in dit artikel genoemde gevallen. Voor fouten, nalatigheden enz. in de door WeAr Leiden uitgebrachte voorstellen en/of adviezen en leveringen is WeAr Leiden nimmer aansprakelijk.
 4. In ieder geval is iedere aansprakelijkheid van WeAr Leiden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 13 Overmacht

1.Gevallen van overmacht, met inbegrip van het geval van oorlog, bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen of halffabricaten, storingen in toelevering en transport, overheidsbesluiten of maatregelen (ongeacht of de vorenbedoelde gevallen betrekking hebben op het bedrijf van WeAr Leiden of van haar toeleveranciers of fabrikanten) zullen de leveringsverplichtingen van WeAr Leiden jegens de afnemer opschorten voor zover en voor zolang als de toestand van overmacht zal voortduren. In zulke gevallen zal WeAr Leiden gerechtigd zijn om zonder rechterlijke tussenkomst de verkoopovereenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk eenzijdig ontbonden te verklaren, zonder dat op WeAr Leiden jegens de afnemer voor deze ontbinding of de gevolgen daarvan aansprakelijkheid zal rusten.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met WeAr Leiden van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden gebracht in de eerste aanleg voor een bevoegde rechter te Leiden.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)